Augšdaugava 2018

Festivāla mērķis
Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava” (turpmāk tekstā – Festivāls) tiek rīkots ar mērķi popularizēt Augšdaugavas aizsargājamo dabas teritoriju, kultūras mantojumu un tradīciju daudzveidību, veicināt amatniecības un tūrisma attīstību, sekmēt Daugavpils novada iedzīvotāju radošo aktivitāti, stiprināt pārrobežu sadarbību.
2018. gada Festivāla moto „Simtiem loku izlocīju” simboliski iezīmē Latvijas valsts simtgades svinēšanu gleznainos likteņupes Daugavas lokos.
Festivāla programma 1.pielikumā.

Organizatori
Daugavpils novada dome, Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Naujenes pagasta pārvalde

Norises vieta un laiks
2018. gada 20. maijs, Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Slutišķu ciems.

Uzdevumi
• Organizēt Festivāla pasākumu programmu ar Daugavpils novada, citu Latvijas novadu un kaimiņvalstu radošo kolektīvu līdzdalību.
• Organizēt amatnieku un lauku labumu tirdziņu.
• Popularizēt Tūrisma sezonas aktivitātes Daugavpils novadā, uzaicinot tūrisma firmu pārstāvjus.
• Organizēt sporta un ūdenstūrisma aktivitātes.
• Sadarbībā ar sabiedrisko organizāciju „Sporta klubs „Beibuks””, organizēt laivu braucienu „100 laivas Latvijai”.
• Veidot Daugavpils novada sadarbību ar citiem Latvijas novadiem un ārvalstu partneriem.

Dalības noteikumi
Festivāla galvenās norišu vietas:
1. Slutišķu vecticībnieku sēta
1.1. Dalībai Festivālā aicināti kolektīvi, kas popularizē krievu tradicionālo folkloru, kuru repertuārā ir uzvedums, koncertprogramma u.c. līdz 10 min., kas savu dalību ir apstiprinājuši aizpildot pieteikuma anketu (2. pielikums);
1.2. Organizatoru uzaicinātie kolektīvi, kas savu dalību ir apstiprinājuši, aizpildot pieteikuma anketu (2.pielikums).

2. Latgales sēta
2.1. Dalībai Festivālā aicināti latviešu un cittautu deju kolektīvi, kā arī mūsdienu deju kolektīvi ar koncertprogrammu līdz 20 min., kas savu dalību ir apstiprinājuši aizpildot pieteikuma anketu (2.pielikums);
2.2. Organizatoru uzaicinātie kolektīvi, kas savu dalību ir apstiprinājuši, aizpildot pieteikuma anketu (2.pielikums).

Visiem Festivāla dalībniekiem pieteikuma anketas jāiesūta organizatoriem elektroniski līdz 2018. gada 30. aprīlim uz e-pastu: anita.lipska@dnkp.lv
Festivāla rīkotāji izvērtē iesniegtos pieteikumus un līdz 2018. gada 8. maijam nosūta apstiprinājumu dalībai uz pieteikuma anketā norādīto e-pastu.

3. Amatnieku un ražotāju tirdziņš
Aicinām amatniekus, mākslas studijas u.tml. radošas grupas dalībai amatniecības izstādē un tirdzniecībā. Pieteikumus amatnieku un ražotāju tirdziņam pieņem saskaņā ar Daugavpils novada domes apstiprinātajiem Starptautiskā tautas mākslas festivāla „Augšdaugava 2018” tirdzniecības noteikumiem (3.pielikums).

4. Lielā Augšdaugavas musturdeķa darināšana
2011.gadā Naujenes Novadpētniecības muzejs uzsācis Lielā Augšdaugavas musturdeķa veidošanu. Musturdeķa darināšanas mērķis ir izveidot lielāko musturdeķi Latvijā, kuru varētu nostiept no viena Daugavas krasta līdz otram, iesaistot šī deķa veidošanā pēc iespējas vairāk dalībnieku un iekļūstot Ginesa rekordu grāmatā. Dodoties uz Festivālu, aicinām atvest līdzi fragmentu Lielajam musturdeķim, kas darināts jebkurā tehnikā (adījums, tamborējums, mezglojums) ar izmēriem 10x10cm vai 20×20 cm. Izmantojamie materiāli: dažādu krāsu un veidu diegi.

Sabiedriskās kārtības nosacījumi
• Kolektīva / grupas vadītājs ir atbildīgs par to, lai viņa vadītā kolektīva dalībnieki Festivāla laikā ievērotu sabiedriskās kārtības normas un rūpētos par savu drošību.
• Katrs Festivāla dalībnieks pasākuma laikā darbojas atbilstoši programmai, ko noteikuši organizatori.
• Iesniedzot pieteikuma anketu, dalībnieki piekrīt Festivāla nolikumam, apliecina tā ievērošanu Festivāla norisēs, kā arī neiebilst, ka dalībnieka uzstāšanās tiek filmēta un fotografēta, uzņemtais audio, foto, video materiāls tiek publiskots.

Informācija par festivālu un tā norisi
• Festivāla rīcības komitejas priekšsēdētājas vietniece: Ināra Mukāne, tālr. 29191840
e.pasts: kultura@dnkp.lv; inara.mukane@dnd.lv
• Festivāla koordinatore: Anita Lipska, tālr. 26362572, e.pasts: anita.lipska@dnkp.lv
• Festivāla režisors: Māris Korsiets, e.pasts: korsiets@gmail.com
• Festivāla organizatoru mājaslapas: www.augsdaugava.lv; www.daugavpilsnovads.lv

Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne

Augšdaugava 2018